Certyfikacja i środowisko

PS Automation GmbH pracuje w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z DIN EN ISO 9001:2015 i DIN EN ISO 14001:2015. Od 2001 roku poddajemy się corocznej certyfikacji systemu zarządzania jakością według normy DIN EN ISO 9001. W maju 2018 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy certyfikację według normy DIN EN ISO 14001, czylimiędzynarodowej normy zarządzania środowiskiem. Wraz z wdrożeniem tego systemu zarządzania, PS Automation wykonała kolejny ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, który obejmuje zaangażowanie we wszystkich obszarach w równym stopniu i ma na celu długoterminową poprawę struktury firmy.

Co to oznacza dla Ciebie?

Nasi klienci są na początku, jak i na końcu wszystkich procesów, ponieważ naszym ostatecznym celem jest osiągnięcie satysfakcji klienta. Wszyscy pracownicy żyją naszym systemem zarządzania i dlatego są w znacznym stopniu zaangażowani w doskonalenie procesów. Krótkie procesy decyzyjne i duża elastyczność to to, co nas wyróżnia! Niech nasz serwis przekona Państwa.

Nasz system zarządzania środowiskiem uwzględnia bezpośrednie i istotne aspekty środowiskowe już w fazie rozwoju. W ten sposób PS Automation gwarantuje Państwu zrównoważoną produkcję i ostrożne korzystanie z zasobów naturalnych.

Minerały konfliktu

Dodd-Frank Act Section 1502

Kopaliny konfliktowe to surowce pochodzące z krajów, w których toczą się konflikty zbrojne. Dla celów ustawy Dodd-Frank Act obejmuje to surowce: cynę, tantal, wolfram, kolumbyt, a także złoto i ich pochodne, które pochodzą z Demokratycznej Republiki Konga i krajów sąsiednich.

Jesteśmy pośrednio dotknięci jako dostawca i bardzo poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność, dlatego też zadaliśmy naszym dostawcom pytania dotyczące wykorzystania wyżej wymienionych substancji i zaznaczyliśmy, że nie akceptujemy minerałów z obszarów objętych konfliktem.

PS Automation GmbH (PSA) wcześnie zrozumiała, że celowe jest wytwarzanie produktów o wysokiej funkcjonalności i jakości bez pomijania istotnych aspektów środowiskowych. Dlatego żyjemy zgodnie z następującą polityką firmy:

Rozporządzenie(EU) 2017/821

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się unijny system zasad należytej staranności w łańcuchu dostaw w celu ograniczenia możliwości handlu cyną, tantalem i wolframem, ich rudami i złotem przez grupy zbrojne i siły bezpieczeństwa. Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa w zakresie praktyk zaopatrzeniowych importerów unijnych oraz hut i rafinerii zaopatrujących się w surowce z obszarów objętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.